Algemene Voorwaarden

Op deze pagina leest u de Algemene Voorwaarden van Reisbureau Poot. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan de oorspronkelijke Duitstalige Algemene Voorwaarden (Allgemeine Geschäftsbedingungen).

Over Reisbureau Poot

Reisbureau Poot verzorgt de afhandeling van alle via RoyalVakanties.be geboekte reizen (Duitse touroperators). Reisebüro Poot GmbH is een in 1967 opgericht groot reisbureau, dat gevestigd is in Emmerich (am Niederrhein) en bekend staat vanwege de uitmuntende service. Doordat het bureau pal aan de grens ligt, boeken veel Nederlanders die in dit grensgebied wonen hier jaarlijks de reizen van Duitse touroperators. Alle medewerkers van het reisbureau spreken Nederlands en kennen uw wensen als geen ander.

Algemene Voorwaarden (AV) van Reisebüro Poot GmbH voor reisagentschapsdiensten

Standaard: 23 april 2018

1. Toepasselijkheid

1.1. Algemene voorwaarden van Reiseburö Poot GmbH, verder genoemd 'het reisbureau'.
1.2. Het reisbureau werkt op basis van deze voorwaarden uitsluitend als tussenpersoon bij de bemiddeling van reisdiensten, zoals het vervoer (bijvoorbeeld de vlucht), andere toeristische diensten (zoals hotelovernachtingen, autohuur, etc.), georganiseerde pakketreizen en overige reisdiensten. Alle reisdiensten worden geleverd door exploitanten en andere dienstverleners (zoals touroperators). De contractuele relatie met betrekking tot genoemde reisdiensten is rechtstreeks en onmiddellijk tussen de reisdeelnemers (de klanten van reisbureaus) en de respectievelijke organisatoren of andere dienstverleners. Het reisbureau ontvangt de reisaanvraag of reserveringen van reisdeelnemer/klant en bemiddelt bij het afsluiten van de reisovereenkomst met dienstverleners.
1.3. Bij boekingen zijn de contractuele afspraken maatgevend, zoals ze door de reisdeelnemer/klant met de organisator of de andere dienstverleners zijn gemaakt, met inbegrip van de (leverings)voorwaarden van de organisator of andere dienstverleners. Het reisbureau is contractueel geen partij.

2. Registratie / reservering / reisinformatie

2.1. Bemiddelingsaanvragen of reserveringen kunnen schriftelijk, mondeling, telefonisch of via elektronische middelen (per e-mail bijvoorbeeld) worden gedaan. Hierdoor geeft de reisdeelnemer/klant opdracht aan het reisbureau te bemiddelen bij een reisovereenkomst tussen hem en de touroperator of andere dienstverleners.
2.2. De reiziger is contractueel gebonden aan de aanvraag, reservering of boeking.
2.3. De contractverplichting van het reisbureau is beperkt tot de administratieve bemiddeling van de reisdiensten. Het reisbureau wijst iedere aansprakelijkheid of garantie voor het reissucces af, en ook met betrekking tot door het reisbureau aan de reiziger verstrekte informatie over de reis is het reisbureau niet aansprakelijk.

3. Boekingsbevestiging

3.1. Registraties/boekingen worden door de touroperator of de andere dienstverleners schriftelijk bevestigd.
3.2. Reizigers zijn verplicht om onmiddellijk de ontvangen bevestiging te controleren op juistheid en volledigheid, en de touroperator of andere dienstverleners op eventuele fouten of afwijkingen te wijzen.
3.3. Vliegtickets worden aan de reizigers per post of in de vorm van een elektronisch ticket per e-mail geleverd. Bij uitzondering worden de tickets voor de reiziger bij de vliegmaatschappij achtergelaten. Een voorwaarde voor levering/achterlaten is dat de reissom volledig betaald is. Boekingen voor lijnvluchten kunnen in principe hooguit tot drie dagen voor vertrek in behandeling worden genomen.
3.4. Bij pakketreizen ontvangt de reiziger de reisstukken per post of op het vliegveld, bij de balie van de luchtvaartmaatschappij. De instructies op de boekingsbevestiging bevatten hierover meer informatie.

4. Aansprakelijkheid van de reisbureaus

4.1. Informatie over reisdiensten is gebaseerd op informatie van de touroperators of andere dienstverleners. Het reisbureau geeft geen eigen beloftes of garanties voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de aan de reiziger verstrekte informatie.
4.2. Het reisbureau is alleen aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt bij opzet of grove nalatigheid. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade aan leven, lichaam, gezondheid of essentiële contractuele verplichtingen.

5. Wijzigingen / annulering

5.1. De reiziger kan op elk moment de overeenkomst opzeggen. De touroperator kan in dat geval een passende schadevergoeding berekenen. Het bedrag van de vergoeding wordt bepaald door de prijs van de reis na aftrek van de waarde van de door de touroperator als gevolg van de annulering niet geleverde diensten, eventueel verrekend met andere van de touroperator ontvangen diensten.
5.2. Bij opzegging voor vertrek kan de touroperator een percentage van de reissom verlangen, met inachtneming van de gebruikelijk bespaarde service en eventuele andere afgenomen diensten. De wijze waarop de hoogte van de annuleringskosten worden vastgesteld, is opgenomen in de reisvoorwaarden van de betreffende touroperator. De reiziger kan met bewijzen of argumenten aantonen dat geen schade of waardevermindering heeft plaatsgevonden, ofwel wezenlijk lager dan het gevorderde bedrag.
5.3. Tot aan het begin van de reis kan de reiziger verlangen dat een derde de rechten en plichten van de reisovereenkomst op zich neemt. De touroperator kan in het contract bezwaar maken tegen de komst van de derde partij, indien deze niet voldoet aan de reiseisen of indien wettelijke voorschriften of toepasselijke regelgeving zijn deelname in de weg staat. Als een derde partij tot het contract toetreedt, dan zijn hij en de reiziger samen aansprakelijk voor de reissom en eventuele extra kosten als gevolg van deze toetreding.
5.4. Het reisbureau adviseert de reiziger een annuleringsverzekering af te sluiten.
5.5. Bij annulering van vliegreizen nadat het ticket is uitgegeven, worden in principe annuleringskosten van 150 EURO per ticket in rekening gebracht. Mochten bijzondere tarieven gelden dan kunnen deze kosten hoger zijn. Als elk ander gebruik van de vlucht niet mogelijk is dan kunnen de annuleringskosten oplopen tot 100% van de ticketprijs.
5.6. Bij annulering van vliegreizen met speciale vluchten en chartervluchten wordt een vergoeding berekend in de vorm van een percentage van de reissom, waarbij de resterende tijd tot de vertrekdatum van belang is. De wijze van vaststelling van de hoogte is te vinden in de reisvoorwaarden van de betreffende touroperator.
5.7. Touroperators kunnen contractuele diensten wijzigen of hiervan afwijken, indien de wijziging of afwijking redelijk is, rekening houdend met de belangen van de deelnemer. Redelijkheid wordt altijd aangenomen als de reden voor de wijziging het gevolg is van omstandigheden die door de reisorganisator niet kunnen worden beïnvloed, zoals natuurrampen, oorlog of militaire conflicten, stakingen, terreuraanslagen, ziekte, politieke, economische en andere gebeurtenissen, die een reis ter discussie stellen. Onder onmiddellijke mededeling van het niet beschikbaar zijn van de dienst, kan het reisbureau zich ontdoen van de inspannings- en leveringsverplichting. Reeds gedane betalingen dienen te worden terugbetaald. Voor het overige geldt § 651 BGB j.

6. Opmerkingen bij bijzondere bestemmingen

6.1. Voor informatie over het paspoort, visum, immigratie- en gezondheidsvoorschriften, wordt in principe de nationale of internationale wet- en regelgeving gevolgd. Tenzij er een andere schriftelijke verklaring is, gaat het reisbureau ervan uit dat de reiziger een Duits staatsburger is. Het reisbureau is afhankelijk van de informatie van derden (organisatoren en dienstverleners). Het reisbureau geeft wat dat betreft geen enkele verzekering of garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van dergelijke informatie. Reisbureaus zijn niet aansprakelijk, tenzij in geval van opzet of grove nalatigheid. Reizigers wordt aangeraden om informatie in te winnen over de wettelijke bepalingen van het land van bestemming en te anticiperen op mogelijke wijzigende omstandigheden.
6.2. Bij vliegreizen informeert het reisbureau, in haar functie van reisbemiddelaar, de reizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij.
6.3. Het bureau heeft geen aparte verklarings- of doorverwijzingsplicht voor wettige of andere reisvoorwaarden/reisomstandigheden die betrekking hebben op het land van bestemming of andere reisomstandigheden.

7. Betalingen

7.1. In het geval van pakketreizen zijn de betalingen verschuldigd vanaf het moment dat het garantiecertificaat van de touroperator voor de reiziger ingaat. Betalingen dienen ten laatste vóór het vertrek, bij het leveren van de reisdocumenten te zijn voldaan. Aanbetalingen zijn verschuldigd volgens de data zoals aangegeven op de boekingsbevestiging.
7.2. Voor diensten waarvoor geen garantiecertificaat is vereist, is de betaling van de reissom en boeking verschuldigd uiterlijk voor de start van de reis, bij het overhandigen van de reisdocumenten.
7.3. Betalingen kunnen plaatsvinden via:
* Incasso
* Creditcard
* Overschrijving
* Contante betaling bij het reisbureau
7.4. Bij afwijkende betalingsvoorwaarden is de informatie van de reisorganisator bepalend. Met toestemming van de reiziger kunnen betalingen via creditcard of automatische incasso plaatsvinden.
7.5. Annulerings-, verwerkings- en omboekingskosten moeten onmiddellijk betaald worden.
7.6. Het reisbureau voldoet aan de verplichtingen die van hem verwacht worden krachtens de het contract rond het verstrekken van reisdocumenten, zoals tickets en vouchers. Dit alles in de kantoren van het reisbureau. Als documenten door het reisbureau aan reizigers worden opgestuurd, dragen de reiziger het risico vanaf het moment van verzending of overdracht aan een tussenpersoon.

8. Verjaring

8.1. Volgens artikel §§ 651 fBGB heeft de reiziger de mogelijkheid een claim in te dienen jegens de reisorganisatie, binnen een maand na het contractueel vastgelegde einde van de reis. Na afloop van deze termijn kan de reiziger zijn claim enkel nog doen gelden als hij door aantoonbare, onvoorziene omstandigheden verhinderd was zich aan de termijn te houden.
8.2. Daarnaast gelden artikelen § 651 g BGB en de algemene wettelijke bepalingen.

9. Overige regels

9.1. Het Duitse recht is van toepassing.
9.2. De nietigheid van enige bepalingen van het bemiddelingscontract zal de reisovereenkomst niet ongeldig maken. Omgekeerd geldt hetzelfde voor de het niet van toepassing zijn van delen van de reisovereenkomst in relatie tot de geldigheid van de bemiddelingsovereenkomst.
9.3. Voor de rechtbank is de woonplaats van de reiziger doorslaggevend, voor zover het om natuurlijke personen gaat. Voor zakelijke klanten is de vestigingszetel van het bedrijf van toepassing.
9.4. Indien regelgeving uit het bemiddelingscontract met het reisbureau of de betrokken organisaties niet anders beslist, gelden bij twijfel de wettelijke bepalingen volgens §§ 651 a ff BGB.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Reisebüro Poot GmbH für Reisevermittlungsleistungen

Stand: 23. April 2018

1. Geltungsbereich

1.1. Die "Reisebüro Poot GmbH" wird im folgenden als "Reisebüro" bezeichnet.
1.2. Das Reisebüro tritt auf der Grundlage dieser AGB ausschließlich als Vermittler von Reiseleistungen, etwa von Beförderungsleistungen (z.B. Flüge), sonstiger touristischer Einzelleistungen (z.B. Hotelaufenthalte, Mietwagen u.a.), von fremdveranstalteten Pauschalreisen sowie sonstiger Reiseleistungen auf. Die Reiseleistungen werden von Veranstaltern und sonstigen Leistungsträgern erbracht. Die Vertragsbeziehung bezüglich der Reiseleistungen kommt direkt und unmittelbar zwischen dem Reiseteilnehmer (Kunde des Reisebüros) und dem jeweiligen Veranstalter oder sonstigen Leistungsträger zustande. Das Reisebüro nimmt die Anmeldungen bzw. Reservierungen der Reiseteilnehmer entgegen und vermittelt den Abschluss des Reisevertrags mit den Leistungserbringern.
1.3. Für Buchungen ist der Inhalt der mit dem Veranstalter oder den sonstigen Leistungsträgern abgeschlossenen Verträge einschließlich der Allgemeinen Reisebedingungen der Veranstalter oder sonstigen Leistungsträger maßgeblich. Das Reisebüro ist an den vermittelten Reiseleistungen vertraglich nicht beteiligt.

2. Anmeldung / Buchung / Reiseinformation

2.1. Anmeldungen bzw. Buchungen können schriftlich, mündlich, fernmündlich oder auf elek-tronischem Wege (z.B. E-Mail) vorgenommen werden. Mit der Anmeldung / Buchung beauftragt der Reiseteilnehmer das Reisebüro verbindlich mit der Vermittlung eines Reisevertrages zwischen ihm und dem Reiseveranstalter bzw. sonstigen Leistungsträger.
2.2. Der Reiseteilnehmer ist an seine Anmeldung bzw. den Buchungsauftrag gebunden.
2.3. Die Vertragspflicht des Reisebüros ist auf die ordnungsgemäße Vermittlung der Reiseleistungen beschränkt. Soweit Informationen über Reiseleistungen durch das Reisebüro an den Reiseteilnehmer weitergegeben werden, ist damit keine eigene Haftung oder Zusicherung des Reisebüros verbunden. Das Reisebüro übernimmt insbesondere keine Haftung oder Garantie für den Reiseerfolg.

3. Buchungsbestätigung

3.1. Anmeldungen / Buchungen werden durch die Veranstalter oder die sonstigen Leistungsträger schriftlich bestätigt.
3.2. Reiseteilnehmer sind verpflichtet, die ihnen zugegangene Buchungsbestätigung unverzüglich auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und dem Veranstalter oder sonstigen Leistungsträger auf Unrichtigkeiten oder Abweichungen hinzuweisen.
3.3. Flugtickets werden den Reiseteilnehmern grundsätzlich per Post oder per E-Mail als elek-tronisches Ticket übermittelt. In Ausnahmefällen werden für den Reiseteilnehmer Tickets bei der Fluglinie hinterlegt. Voraussetzung für die Zustellung / Hinterlegung ist dievollständige Zahlung des Reisepreises. Linienflugbuchungen können grundsätzlich nur bis zu drei Tage vor Abflug entgegengenommen werden.
3.4. Bei Pauschalreisen erhält der Reiseteilnehmer die Unterlagen per Post oder am Flughafenschalter. Für Einzelheiten sind die Hinweise auf der Buchungsbestätigung maßgeblich.

4. Haftung des Reisebüros

4.1. Angaben über Reiseleistungen beruhen auf den Informationen der Veranstalter oder sonstigen Leistungsträger. Das Reisebüro gibt keine eigenen Zusicherungen oder Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der dem Reiseteilnehmer vermittelten Informationen.
4.2. Das Reisebüro haftet bei Schäden nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten.

5. Umbuchungen / Rücktritt

5.1. Der Reiseteilnehmer kann jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Der Reiseveranstalter kann im Falle des Rücktritts eine angemessene Entschädigung verlangen. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der vom Veranstalter ersparten Aufwendungen sowie danach, was er durch anderweitige Verwendung der Reiseleistung als Ausgleich erwerben konnte.
5.2. Bei einem Rücktritt vor Reisebeginn kann der Veranstalter unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und der anderweitigen Verwendung der Reiseleistung grundsätzlich einen Prozentsatz des Reisepreises als Entschädigung verlangen. Die Höhe der Entschädigung ist in den Reisebedingungen des jeweiligen Veranstalters geregelt. Dem Reiseteilnehmer ist die Behauptung und Beweisführung dafür gestattet, dass ein Schaden oder eine Wertminderung überhaupt nicht eingetreten oder wesentlich niedriger ist als die geltend gemachte Pauschale.
5.3. Bis zum Reisebeginn kann der Reiseteilnehmer verlangen, dass statt seiner Person ein Dritter in die Rechten und Pflichten des Reisevertrags eintritt. Der Veranstalter kann dem Eintritt des Dritten in den Vertrag widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haftet er und der Reiseteilnehmer dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und evtl. durch den Eintritt entstehende Mehrkosten.
5.4. Das Reisebüro empfiehlt dem Reiseteilnehmer den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung.
5.5. Bei Stornierungen von Flugbuchungen nach der Ticketausstellung wird grundsätzlich eine Stornogebühr von € 150,00 pro Ticket erhoben. Sollte es sich um Sondertarife handeln, kann im Einzelfall die Gebühr höher sein. Wenn eine anderweitige Verwendung des Fluges nicht möglich ist, kann die Stornogebühr bis zu 100 % des Ticketpreises ausmachen.
5.6. Bei Stornierungen von Flugbuchungen bei Sonder- und Charterflügen wird in Abhängigkeit der verbleibenden Zeit bis zum Abflugdatum eine Pauschale in Form eines Prozentsatzes des Reisepreises erhoben. Die Höhe der Pauschale ist in den Reisebedingungen des jeweiligen Veranstalters geregelt.
5.7. Reiseveranstalter können vertragliche Leistungen ändern oder von diesen abweichen, wenn die Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der Interessen des Reiseteilnehmers für diesen zumutbar sind. Zumutbarkeit ist immer dann gegeben, wenn der Anlass für die Änderung auf Umstände zurückzuführen ist, die vom Veranstalter nicht beeinflusst werden können, wie Naturkatastrophen, Kriegs- oder kriegsähnliche Auseinandersetzungen, Streiks, terroristische Anschläge, Krankheiten, politische, wirtschaftliche und sonstige Ereignisse, die eine Reiseleistung in Frage stellen. Unter unverzüglichem Hinweis auf die Nichtverfügbarkeit der Leistung kann sich das Reisebüro von der Leistung lösen. Gegenleistungen sind zu erstatten. Im Übrigen gilt § 651 j BGB.

6. Hinweis auf besondere Bestimmungen

6.1. Soweit Auskünfte über Pass-, Visa-, Einreise- und Gesundheitsbestimmungen erteilt werden, ist grundsätzlich auf die jeweiligen nationalen oder internationalen gesetzlichen oder sonstigen Regelungen abzustellen. Das Reisebüro geht vorbehaltlich einer anderen schriftlichen Erklärung des Reiseteilnehmers davon aus, dass dieser deutscher Staatsangehöriger ist. Das Reisebüro ist hinsichtlich der Informationen auf die Angaben Dritter (Veranstalter und sonstige Leistungsträger) angewiesen. Das Reisebüro gibt insoweit keinerlei Zusicherungen oder Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen. Eine Haftung des Reisebüros wird abgesehen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dem Reiseteilnehmer wird empfohlen, selbst Informationen über die gesetzlichen Bestimmungen des Ziellandes einzuholen und sich rechtzeitig auf evtl. geänderte Umstände einzustellen.
6.2. Bei Flugreisen informiert das Reisebüro den Reiseteilnehmer im Rahmen der Reisevermittlung über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens.
6.3. Das Reisebüro hat keine gesonderte Aufklärungs- oder Hinweispflicht für gesetzliche oder auf sonstige Weise reglementierte Reisebedingungen bezüglich des Ziellandes oder sonstiger Reiseumstände.

7. Zahlungsverkehr

7.1. Soweit Pauschalreisen vermittelt werden, sind Zahlungen fällig, wenn der Sicherungsschein des Veranstalters beim Reiseteilnehmer eingeht. Zahlungen sind spätestens vor Reiseantritt bei Aushändigung der Reiseunterlagen fällig. Anzahlungen sind zu dem auf der Buchungsbestätigung angegebenen Zeitpunkt fällig.
7.2. Bei Leistungen, für die ein Sicherungsschein nicht erforderlich ist, wird die Zahlung des Reisepreises mit erfolgter Buchung, spätestens vor Reiseantritt bei Aushändigung der Reiseunterlagen fällig.
7.3. Zahlungen können erfolgen durch:
* Bankeinzug
* Kreditkarte
* Überweisung
* Barzahlung im Reisebüro
7.4. Für abweichende Zahlungsbedingungen sind die Hinweise der Reiseveranstalter maßgeblich. Mit Zustimmung des Reiseteilnehmers können Zahlungen über Kreditkartennummern oder per Lastschrift eingezogen werden.
7.5. Storno-, Bearbeitungs- und Umbuchungsentgelte sind sofort fällig.
7.6. Das Reisebüro erfüllt die ihm obliegende Leistung aus dem Vermittlungsvertrag mit der Bereitstellung der Reiseunterlagen, wie Flugscheine, Voucher u.a. in den Geschäftsräumen des Reisebüros. Werden Dokumente vom Reisebüro an den Reiseteilnehmer versandt, trägt dieser die Gefahr mit dem Zeitpunkt der Aufgabe zur Post oder mit der Übergabe an einen Überbringer.

8. Verjährung

8.1. Ansprüche gemäß §§ 651 c bis 651 f BGB hat der Reiseteilnehmer innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Reiseteilnehmer Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindern war.
8.2. Im Übrigen gelten § 651 g BGB sowie die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.

9. Sonstige Regeln

9.1. Es gilt Deutsches Recht.
9.2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vermittlungsvertrags führt nicht zur Unwirksamkeit des Reisevertrages. Gleiches gilt für die Unwirksamkeit des Reisevertrages im Verhältnis zum Vermittlungsvertrag.
9.3. Für den Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Reiseteilnehmers maßgeblich, soweit es sich um nicht gewerblich tätige Personen handelt. Bei gewerblichen Kunden ist der Sitz des Veranstalters maßgeblich.
9.4. Sofern keine Regelung im Vermittlungsverhältnis zum Reisebüro oder in den einbezogenen Veranstalterverträgen eingreift, gelten im Zweifel die gesetzlichen Bestimmungen gemäß §§ 651 a ff BGB.